logo

2017.gada Rīgas domes vēlēšanu paplašinātā programma (2)

19.05.2017 Pašvaldībās

1. Rīga – visu pasaules latviešu galvaspilsēta

Mēs apzināmies, ka Rīga visos laikos ir bijusi daudznacionāla, un tās iedzīvotāji ir veidojuši Rīgu tādu, kādu mēs to redzam šodien. Rīga ir latviešu tautas atmodas šūpulis. Rīgas mūri glabā simtiem gadu senas vēstures liecības mūsu tautas atmodai un sīkstumam. Rīga visiem pasaules latviešiem ir tikai viena, tā ir simbols un visas pasaules latviešu galvaspilsēta.

Valoda

Mēs stiprināsim un kopsim latviešu valodu Rīgā:

 • Nodrošināsim bērnudārzu pāreju uz mācībām latviešu valodā.
 • Atjaunosim Valsts valodas dienestu Rīgas domē. Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos cienīs un zinās latviešu valodu.
 • Novērsīsim krievu valodas invāziju pašvaldības ikdienas norisēs – pilsētvidē, drukātajos un digitālajos medijos.
 • Aicināsim mazākumtautības saziņā izmantot latviešu valodu.

Kultūra

 • Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem Rīgā taps jauna koncertzāle.
 • Izveidosim Rīgas Muzikālo teātri.
 • Nodrošināsim kultūras pieminekļu aizsardzību.
 • Pļavnieku un Purvciema apkaimēm izveidosim jaunu mūzikas un mākslas skolu.
 • Renovēsim kultūras iestāžu ēkas.
 • Nodrošināsim pieaugošu atbalstu visām radošajām aktivitātēm, sākot no tautas amatiermākslas kolektīviem līdz radošajiem kvartāliem.
 • Sekmēsim mazākumtautību nacionālo kultūras biedrību darbu un atbalstīsim to finansiāli.

2. Stipra ģimene – pamats nācijas attīstībai

Rīga būs ģimenei ērta, droša un draudzīga pilsēta no bērna nākšanas pasaulē līdz sirmam vecumam. Sargāsim tradicionālās ģimenes vērtības, balstoties gan uz latviskās dzīvesziņas gudrību, gan kristīgām vērtībām.

Ģimene

 • Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu no 150 līdz 200 eiro un tieksimies uz iespēju palielināt šo pabalstu par trešo un katru nākamo ģimenē dzimušo bērniņu.
 • Ieviesīsim vienreizēju pabalstu 114 eiro apmērā Rīgā deklarētiem bērniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē.
 • Rīga būs daudzbērnu ģimenēm ērtāka pilsēta un visa informācija par atbalsta iespējām būs atrodama vienuviet.
 • Paplašināsim atbalstu Goda ģimenēm – ar Goda ģimenes karti varēs saņemt atlaides Rīgas pašvaldības pārraudzības iestādēs, piemēram, Rīgas Zoodārzā.
 • Dzīvokļu ēku kvartālos ārpus centra daudzbērnu ģimenēm būs prioritāra iespēja novietot vienu ģimenes automašīnu pie ēkas, kurā atrodas ģimenes faktiskā dzīvesvieta. Maksas stāvvietu zonās daudzbērnu ģimenēm būs iespēja iegādāties stāvvietas lietotāja karti ar 90% atlaidi, lai novietotu vienu ģimenes automašīnu pie faktiskās dzīvesvietas ēkas vai blakus kvartālā.
 • Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutos tiks izveidots jauns biļetes veids – ģimenes biļete.
 • Sniegsim palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm un atbalstīsim audžuģimeņu kustību.
 • Augsta sociālā riska ģimenēm bērnu atbalstam domātie pabalsti tiks piešķirti, nodrošinot bērniem nepieciešamos ikdienas piederumus un pārtikas produktus.
 • Pastiprināsim kontroli pār to, vai sociālo pabalstu saņēmēji izpilda savus pienākumus.
 • Atbalstīsim vientuļos trūcīgos un maznodrošinātos vecākus ar zemiem ienākumiem, piemērojot īpašu mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtību.
 • Attīstīsim izglītojošu un atbalsta grupu piedāvājumu jaunajiem un topošajiem vecākiem.
 • Sadarbībā ar NVO attīstīsim un paplašināsim agrīnas prevencijas sociālās programmas ģimenēm, kurās ir grūtības bērnu aprūpē, lai novērstu bērnu izņemšanu no ģimenes.
 • Sadarbībā ar Pierīgas novadu pašvaldībām un NVO sekmēsim to, ka Rīgā un Rīgas tuvumā vairāk ģimeņu izvēlas kļūt par audžuģimenēm.
 • Valsts līmenī panāksim, ka tiek nodrošināts finansējums specializētajām jeb profesionālajām audžuģimenēm.
 • Attīstīsim sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar smagām uzvedības problēmām.
 • Turpināsim pilnveidot Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra infrastruktūru, tostarp piesaistot līdzfinansējumu no ERAF deinstitucionalizācijas projektiem paredzētajiem līdzekļiem.
 • Nodrošināsim ģimenes asistenta labāku pieejamību atbilstoši pieprasījumam ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem vai citiem ierobežojumiem.
 • Rīgas pašvaldībā tiks nodrošināta integrēta pārraudzība, ka Rīgas domes pieņemtie lēmumi ir izdevīgi ģimenēm ar bērniem.

Izglītība

 • Nodrošināsim parēju PII uz apmācībām valsts valodā. Panāksim, ka PII ar apmācību valsts valodā tiks likvidētas rindas.
 • Radīsim iespēju vecākiem izvēlēties saviem bērniem pirmsskolas iestādi ne tikai dzīvesvietas tuvumā, bet arī darba vietas tuvumā, ja viņu ģimenes ikdienā tāds risinājums ir ērtāks.
 • Paaugstināsim atalgojumu bērnudārzu pedagogiem un personālam.
 • Nodrošināsim veselības apdrošināšanu visām izglītības darbinieku grupām.
 • Likvidēsim “otrās maiņas” Rīgas skolās, iegādājoties un pielāgojot ēkas, kas atrodas blakus esošajai izglītības infrastruktūrai vai būvējot piebūves esošajām izglītības iestādēm.
 • Veiksim visaptverošu skolu optimizācijas iespēju novērtējumu.
 • Modernizēsim izglītības iestāžu infrastruktūru – nodrošināsim PII un vidējās izglītības iestādēs atbilstošu skaitu mācību procesu atbalstošās infrastruktūras – datorus, kopētājus, mācību grāmatas, u. c., kā arī veiksim dabaszinātņu kabinetu labiekārtošanu mācību iestādēs.
 • Veiksim izglītības iestāžu novērtējumu attiecībā uz to gatavību nodrošināt kvalitatīvas sporta nodarbības, un iekļausim pilsētas investīciju programmā tās izglītības iestādes, kurās situācija ir viskritiskākā.
 • Nodrošināsim izglītības un vides pieejamību skolēniem ar kustību traucējumiem.
 • Risināsim jautājumu par pagarināto dienas grupu izmaksām, ko šobrīd sedz bērnu vecāki. Turpināsim atbalstīt jauniešu un bērnu vasaras nometņu rīkošanu.
 • Atbalstīsim Latvijas augstskolas modernu studentu pilsētiņu izveidē.

Sports

 • Palielināsim finansējumu bērnu un jauniešu sporta skolām, kā arī treneru atalgojumam, paplašinot iespējas sportot un tādējādi, uzlabojot skolēnu veselību un dzīves kvalitāti.
 • Popularizēsim tautas sportu. Radīsim vidi, kas aicinās uz aktīvu, sportisku dzīvesveidu.
 • Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem taps jauna vieglatlētikas manēža.

Sociālā aprūpe

Sabiedrības novecošanās ir aktuāla arī Rīgā, ik gadus arvien vairāk senioriem ir nepieciešama aprūpe mājās un sociālās aprūpes centros.

 • Senioriem būs kvalitatīva īslaicīgā sociālā aprūpe dienas stacionāros un mājās, mēs palielināsim finansējumu aprūpes mājās pakalpojumam atbilstoši pieprasījumam un izmaksām, kā arī pilnveidosim sociālās aprūpes centru (SAC) pakalpojumus, uzlabosim SAC vides kvalitāti un piesaistīsim vairāk darbinieku.
 • Izveidosim vismaz vienu jaunu pašvaldības sociālās aprūpes centru (SAC) un sadarbībā ar līgumorganizācijām atbalstīsim jaunu SAC pakalpojumu attīstību Rīgā un Pierīgas novados.
 • Attīstīsim sociālos pakalpojumus personām ar demenci dienas aprūpes centros Rīgas apkaimēs sasniedzamā attālumā no personas dzīves vietas.
 • Turpināsim nodrošināt pensionāriem bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutos. Izskatīsim iespēju arī strādājošiem vecuma pensionāriem nodrošināt līdzvērtīgus atvieglojumus.

Rīga – cilvēkiem ar invaliditāti arvien ērtāka un dzīvojamāka pilsēta.

 • Nodrošināsim vides pieejamību – Rīga būs pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.
 • Nodrošināsim papildu finansējumu cilvēku ar invaliditāti transporta pakalpojumam un mājokļa pielāgošanas pakalpojumam.
 • Sekmēsim, ka tiek radītas jaunas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti Rīgas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu veidā.
 • Aizsāksim ikgadēju apbalvojumu uzņēmumiem, kuri pieņem darbā cilvēkus ar invaliditāti.
 • Pašvaldības kompetences ietvaros rūpēsimies par nepieciešamā atbalsta veselības aprūpē un izglītībā pēctecību personām ar invaliditāti, kuras sasniedz pilngadību, bet turpina mācības, lai pabeigtu vidējo izglītību.
 • Valstiskā līmenī panāksim valsts invaliditātes pensijas pieaugumu.
 • Attīstīsim iespējas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot grupu dzīvokļos. Jaunu grupu dzīvokļu izveidei novirzīsim ESF un ERAF finansējumu.
 • Sadarbībā ar NVO sniegsim inovatīvus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura saslimšanām, tajā skaitā vecākiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 • Izveidosim dienas centru un jaunas specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Nodarbinātība un izolētība no sabiedrības

Rīgā – Latvijas galvaspilsētā – ir sasniegta visaugstākā nodarbinātība visas valsts mērogā un bezdarba apjoms svārstās ap 5 %. Taču Rīgas pašvaldība var darīt vairāk, lai sekmētu ilgstoši nestrādājošo cilvēku atgriešanos darba dzīvē, iedrošinātu uzņēmumus konkurēt sociālās atbildības jomā un sekmēt personu resocializāciju, novēršot izolētību no sabiedrības. Valsts valodas nezināšana daudzos gadījumos ir būtiskākais iemesls, kas traucē atrast darbu.

 • Rūpēsimies par ilgstoši nestrādājošo cilvēku atgriešanos darbā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu valsts valodas apguvei.
 • Turpināsim īpaši atbalstīt cilvēku pirms pensijas vecumā (50+) iespējas atrast darbu. Kopā ar Latvijas uzņēmēju organizācijām sekmēsim attieksmes maiņu starp Rīgas uzņēmumiem pret pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātību.
 • Veidosim ikgadēju Rīgas pašvaldības atbalsta pieaugumu sociālās uzņēmējdarbības projektiem.
 • Aizsāksim ikgadēju apbalvojumu vairākās nominācijās Rīgas uzņēmumiem “Sociāli draudzīgākais uzņēmums Rīgā”.
 • Attīstīsim resocializācijas programmas personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtniekiem). Sadarbībā ar NVO veidosim sociālos pakalpojumus tā, lai tie būtu pieejami katrā Rīgas rajonā dienas centra, patversmes vai naktspatversmes veidā.
 • Patversmes pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas strukturēsim vairākos līmeņos atkarībā no personas motivācijas un spējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Turpināsim attīstīt inovatīvas pieejas, kā pašvaldība sniedz sociālos pakalpojumus. Pamatotos gadījumos pašvaldības deleģētus sociālās aprūpes uzdevumus veiks nevalstiskās organizācijas, kam ir pieredze darbā ar attiecīgās sabiedrības grupas cilvēkiem.

Sociālās nozares darbiniekiem un sociālā darba organizācija

 • Nodrošināsim sociālās nozares darbinieku atalgojuma pieaugumu un atalgojuma motivācijas sistēmu.
 • Turpināsim attīstīt informācijas tehnoloģiju risinājumus sociālo pakalpojumu administrēšanā un iedzīvotāju apkalpošanā.
 • Pilnveidosim klientu vajadzību pēc sociālās aprūpes izvērtēšanas administrēšanas elektronisko sistēmu (APSIS).

Sociāli iekļaujoša vide

 • Nodrošināsim, ka universālā dizaina principi tiek īstenoti katrā Rīgas domes pasūtītā jaunbūvē.
 • Nodrošināsim vides pieejamību pašvaldības izglītības iestādēs.
 • Izstrādāsim un pieņemsim Rīgas pašvaldības vides pieejamības attīstības plānu.
 • Rīgas pilsētas lielajos kultūras pasākumos tiks nodrošināti subtitri latviešu valodā, lai kultūras notikumus pilnvērtīgi varētu baudīt cilvēki ar dzirdes traucējumiem.
 • Rīgas pašvaldības iestāžu pasākumu norises zālēs (kultūras centros un citur) ieviesīsim akustiskās cilpas.
 • Rīgas pludmales vismaz divās vietās – Vecāķos un Daugavgrīvā – tiks pielāgotas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

Veselīgs dzīvesveids un slimību profilakse

 • Turpināsim un attīstīsim aktivitātes, kurās iedzīvotāji iepazīstas ar veselīga dzīvesveida nozīmi ģimenēm un bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem
 • Veidosim vairāk aktivitāšu vīriešiem pusmūžā par sirds un asinsvadu slimību profilaksi.
 • Rīgas pašvaldības veselības iestādēs izvērtēsim iestāžu budžeta plānošanu, lai novērstu nepamatoti lielus tēriņus iestādes administrācijai.
 • Atkarību profilakses un rehabilitācijas jomā veidosim sadarbību ar augstākajām izglītības iestādēm, kuras gatavo nākamos nozares speciālistus.
 • Nodrošināsim “zaļā iepirkuma” – Latvijā audzētas pārtikas – iepirkuma pilnveidi Rīgas skolās.
 • Bezmaksas veselības pārbaudes bērniem vismaz reizi gadā (NA 2013. g. solījums)
 • Sadarbībā ar Veselības ministriju risināsim jautājumu, kā atjaunot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu Rīgas pilsētas 1. slimnīcā.

3. Rīga – tiesiski un saimnieciski pārvaldīta pilsēta

Ikviena saimnieciska lēmuma pamatā būs latviešu darba tikums, Rīgas dome rīkosies kā rūpīgs, gādīgs saimnieks.

Atklātība un tiesiskums

 • Izskaudīsim korupciju Rīgā – uzsāksim visaptverošu korupcijas risku preventīvo pasākumu realizāciju un novēršanu visās pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ar būtisku pašvaldības līdzdalību.
 • Nodrošināsim pašvaldības kapitālsabiedrību revidēto uzņēmumu gada pārskatu publisku pieejamību.
 • Veicināsim publisko iepirkumu caurspīdīgumu, kā arī piegādātāju konkurenci.
 • Pārskatīsim nesaimnieciskos pilsētas infrastruktūras projektus, sniegsim regulāras atskaites sabiedrībai.
 • Veidosim ilgtspējīgu, uz attīstību vērstu budžetu.

Laba pārvaldība

Rīgas pilsētas pašvaldībai pilnībā pieder 13 kapitālsabiedrības, pieder kapitāldaļas 2 kapitālsabiedrībās (“Getliņi EKO” SIA un “Rīgas siltums” A/S), kā arī nodrošināta kontrole pastarpināti dibinātajās kapitālsabiedrībās („Aqua Riga” SIA, „Rīgas Acs” SIA, „Rīgas karte” SIA) ar kopējo aktīvu apmēru lielāku par 1 miljardu eiro.

Pēc aktīviem un apgrozījuma lielākās Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldītās kapitālsabiedrības ir „Rīgas satiksme” RPSIA, „Rīgas ūdens” SIA, „Rīgas pilsētbūvnieks” SIA, „Rīgas siltums” AS un „Rīgas meži” SIA. Īpaša vieta starp Rīgas pilsētas pašvaldībām ir „Rīgas satiksme” RPSIA, kas katru gadu saņem pašvaldības un valsts dotācijas ar kopējo apmēru nedaudz zem 100 miljoniem eiro.

Rīgas pašvaldības, uzņēmumu pakalpojumi būs savlaicīgi un kvalitatīvi, bet komunālie rēķini – pamatoti, tāpēc nodrošināsim labas pārvaldības aspektu ieviešanu:

 • Ieviesīsim labas korporatīvās pārvaldības principus Rīgas uzņēmumos. Profesionālāko kandidātu piesaistīšanai valdes locekļu amatā ir nepieciešams atklāts konkurss ar neatkarīgas vērtēšanas komisijas izveidošanu. Nav pieļaujama šāda līmeņa vadītāju vienpersoniska iecelšana no RD pozīcijas partijas.
 • Iepirkumu organizēšana. Vienādot iepirkumu procedūras principus visām kapitālsabiedrībām un nodrošināt procesa caurspīdīgumu (visus iepirkumus izsludinot www.iub.gov.lv).
 • Caurspīdīgas pārvaldes nodrošināšana un sabiedrības informēšana. Ikgadēja darba plāna un faktisko rezultātu izvērtējums atbildīgajās Rīgas domes komitejās un rezultātu publicēšana sociālos tīklos (mājas lapā, facebook, twitter, utml).
 • Dotāciju izlietojums notiek pēc RD domē apstiprināta saraksta un RD dome saņem detalizētu atskaiti par faktiski notikušajām darbībām ar paskaidrojumiem noviržu gadījumā.
 • Aizņēmumu kontrole. “Rīgas satiksme” RPSIA un „Rīgas pilsētbūvnieks” SIA, realizē ievērojamus kapitālieguldījumus, piesaistot aizņēmumus, kur saistības šobrīd pārsniedz 100 miljonus eiro katrai. Šo saistību pārvaldībai jānotiek kopā ar pilsētas saistību pārvaldi. Savukārt lēmumi par būtisku aizņēmumu (piemēram, lielāku par 5 miljoniem eiro) piesaisti kapitālsabiedrībām ir izskatāmi un apstiprināmi Rīgas domē.
 • Pastiprinātu uzmanību veltīsim:
  • “Rīgas satiksme” RPSIA: veikt visaptverošu auditu, lai gūtu pārskatu par izmaksu pamatotību uzņēmumā un līdzšinējās vadības atbildību par uzņēmuma darbības efektivitātes rādītajiem;
  • “Rīgas meži” SIA: novērst līdzšinējo pašvaldības rīcību pilsētas mežu fonda izsaimniekošanā;
  • “Rīgas namu pārvaldnieks”: pakalpojuma kvalitātes celšana, novēršot pastāvošo nevērīgo attieksmi pret īpašniekiem.
 • Pašvaldība nestrādās jomās, ko efektīvāk var nodrošināt privātais sektors, piemēram, mobilo aplikāciju izstrāde dažādu pakalpojumu apmaksai. Izvērtējot finanšu resursu efektīvu izlietojumu, piesaistīsim uzņēmējus ārpakalpojumu sniegšanai.
 • Atbalstīsim Rīgas Brīvostas attīstību – osta īstenos sociāli atbildīgu sadarbību ar Rīgu, labiekārtojot vidi pilsētā, daļu no ienākumiem novirzot vides projektiem.

Ilgtspējīgs budžets attīstībai

Pārskatīsim līdzšinējo pieeju pilsētas budžeta sastādīšanai pēc būtības, lai nodrošinātu budžeta ilgtspēju un fiskālo disciplīnu. Īpašu vērību pievērsīsim:

 • Ikgadējā budžeta deficīta apmēra kontrolei – budžeta deficīts piemērojams tikai īpašu programmu realizācijas gadījumā.
 • Rūpīgi plānosim pašvaldības aizņēmumus, palielinot iespējas īstenot attīstības projektus ar ES fondu līdzfinansējumu.
 • Aizņēmumu atmaksas termiņiem un struktūrai ir jābūt samērojamiem ar līguma priekšmeta kalpošanas termiņiem.
 • Nodrošināsim finanšu uzkrājumu veidošanu, kas pie nepietiekamiem budžeta ieņēmumiem varētu kalpot pilsētas funkciju nodrošināšanai nākotnē.
 • Izvērtēsim iespējas radīt pilsētai papildu ieņēmumu avotus, piemēram, līdzīgi kā Parīzē, Romā, Prāgā un citās tūrisma galvaspilsētās, ieviešot tūrisma nodevu (naktsmītnes, piemēram, nosakot to 2-4 EUR apmērā personai) u. c. risinājumus.

Drošība un kārtība

 • Pašvaldības policijai jāuzsāk darbs ar iecirkņa inspektoru vietu izveidi.
 • Izvērtēsim nepieciešamību nodrošināt stingrāku uzraudzību atpūtas klubu, deju zāļu darbībai, to licencēšanai un atbildības ieviešanai pilsētā.
 • Uzsāksim drošības mācības priekšmeta ieviešanu pašvaldības mācību iestādēs, lai jauniešiem skaidrotu iespējamo rīcību apdraudējumu gadījumā, rīcību situācijās ar neatļautu apreibinošo vielu lietošanu, kā risināt konfliktsituācijas, utt.

4. Pilsēta rīdziniekiem – sakārtota un zaļa

Sakārtoti nekustamā īpašuma jautājumi

 • Samazināsim Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un palielināsim atlaides.
 • Sadarbībā ar valdību un Saeimu atrisināsim piespiedu zemes nomas situāciju, atbalstot dzīvokļu īpašniekus.

Pārdomāti ceļu remontdarbi

 • Izvērtēsim esošo situāciju Satiksmes departamentā, lai noskaidrotu cēloņus satraucošajam stāvoklim attiecībā uz:
  • nespēju nodrošināt būvdarbu kvalitāti vairākos būvobjektos (piemēram, Kr. Barona ielā, Brīvības ielā);
  • pastāvīgajiem būvniecības darbu sadārdzinājumiem lielākajos būvobjektos (piemēram, Salu tilta būvniecība);
  • veiksim pastiprinātu iepirkumu līgumu kvalitātes kontroli (lielākajiem būvdarbu līgumu uzraudzībai piesaistot auditorus un/vai nozaru ekspertus).
 • Nodrošināsim pārdomātu būvdarbu veikšanas secību Rīgā, kas nodrošina pieejamus plūsmu koridorus autotransportam.
 • ”Dabas koridoru izveide”, veicot ielu rekonstrukciju, veiksim arī ielu stādījumu rekonstrukciju vai jaunu stādījumu veidošanu visā ielā vai ielas posmā vienlaikus.

Pieejams sabiedriskais transports – mobilitātes veicināšana

Dati apliecina, ka autotransports, būdams vispopulārākais transporta veids, rada vislielāko gaisa piesārņojumu Rīgā, tāpēc mūsu piedāvājums transporta jomā ir fokusēts uz sabiedriskā transporta pieejamības veicināšanu un veloinfrastruktūras attīstību.

Līdzās tam mēs nodrošināsim pilsētai svarīgu infrastruktūras objektu attīstību, kas ļaus pilsētai, tās ostai attīstīties, nodrošinot ērtus satiksmes savienojumus pilsētas apkaimju starpā.

 • Saglabāsim esošo sabiedriskā transporta pieejamību un sociālo piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām, vienlaikus pārskatīsim iespējas samazināt transporta biļetes cenu (Izvērtēsim tarifu pamatotību) novēršot neadekvātu tēriņu iekļaušanu pašizmaksas aprēķinā.
 • Izvērtēsim RPSIA “Rīgas satiksme” ritošā sastāva investīciju plānus, ar mērķi identificēt vislabāko kvalitātes un cenas kombināciju jaunu transporta vienību iegādē.
 • Izvērtēsim mikroautobusu maršrutu pārklājumu un novērsīsim to pārklāšanos ar autobusu maršrutiem, kur tas ir nepamatoti.
 • Atsevišķus sabiedriskā transporta maršrutus pielāgosim tā, ka tie pievedīs pie dzelzceļa stacijām no Rīgas centra tālās apkaimēs (piemēram, Vecmīlgrāvī). Reizē ar vienoto biļeti tas dos iespēju cilvēkiem ātrāk nokļūt centrā un nestāvēt sastrēgumos.
 • Atjaunosim sarunas ar “Pasažieru vilciens” par vienotas transporta biļetes ieviešanu.
 • Sadarbosimies ar Rīgas plānošanas reģionu, Pierīgas novadiem un Auto transporta direkciju, lai Rīgā un Rīgas metropoles areālā (aglomerācijā) ieviestu vienotu sabiedriskā transporta biļeti. Mērķis – sasniegt “Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” izvirzīto apņemšanos “integrēt visus sabiedriskā transporta veidus vienotā sabiedriskā transporta maršrutu sistēmā, t.sk. pilsētas transportu, ņemot vērā, ka sliežu transports, kur tas ir ekonomiski pamatots, ir prioritārs sabiedriskā transporta veids.” Arī Rīgā un Rīgas metropoles areālā vajadzīga sistēma, kāda darbojas daudzās Eiropas pilsētās un to aglomerācijās.
 • Stāvparku izveide – atšķirībā no esošās domes vadības, īstenosim Stāvparku attīstības plānā iezīmēto 26 stāvparku izveidi un izveidosim ērtus sabiedriskā transporta savienojumus ar stāvparkiem. Sadarbībā ar AS “Latvijas dzelzceļš” izskatīsim iespējas veidot stāvparku savienotību ar esošām un jaunveidojamām dzelzceļa stacijām (piemēram, Berģos un Rumbulā).
 • Veicināsim velotransporta attīstību, nodrošinot ”Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā 2015.-2030.gadam” ietverto risinājumu reālu īstenošanu, t. sk. intensīvi attīstot velomaršrutu tīklu, kā arī izveidojot drošas velosipēdu novietnes Rīgas centrā. Turpināsim velojoslu izveidi Rīgas centra ielās, rūpīgi izvērtējot situāciju un izvēloties labākos risinājumus
 • Veidosim “darba divriteņa” pilotprojektus – sniegsim iespēju Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem darba darīšanās pārvietoties ar velosipēdu, ko nodrošina Rīgas pašvaldība.
 • Veiksim līdzšinējās e-talona sistēmas auditu un izvērtēsim sistēmas izmaksu pamatotību. Izskatīsim iespēju aizstāt e-talona biļetes veidu ar bankas karšu norēķinu sistēmu, kāda ļoti sekmīgi darbojas Jelgavā un sniedz daudz lielākas kontroles iespējas.
 • Radīsim labākus apstākļu ūdenstransporta attīstībai Rīgā, ņemot par paraugu ūdeņiem bagātu Eiropas pilsētu pieredzi. Prioritāri izveidosim ar autobusu maršrutiem savienotas piestātnes Bolderājā un Vecmīlgrāvī, lai starp abām apkaimēm varētu sākt kursēt privātuzņēmuma nodrošināts pasažieru kuģītis (upes autobuss jeb navibuss)
 • Stāvvietu sistēmā veiksim uzlabojumus ģimeņu ar bērniem ērtībām. Radīsim sistēmu, kuras ietvaros vecākiem ar Goda ģimenes karti 3+ būs nodrošinātas prioritāras stāvvietas daudzdzīvokļu namu rajonos un atlaides mēneša abonementa maksai Rīgas centra maksas stāvvietu zonās.

Drošība uz ceļa

 • Ieviesīsim vēl nebijušu ceļu satiksmes drošības pasākumu kopumu, t. sk. pastiprinot gājēju pāreju izbūvi (īpaši pievēršoties to sasaitei ar sabiedriskā transporta pieturvietām) un to izgaismošanu diennakts tumšajā laikā, pārbūvējot krustojumus, nodrošinot gājēju pāreju sasaisti ar ietvēm, veicinot preventīvo darbu izglītības iestādēs un plašsaziņas līdzekļos, kas būtu vērsts uz visām ceļu satiksmē iesaistītām personām – gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem.
 • Īstenosim plašāku “ātruma vaļņu” programmu, kas būs pastāvīgi atvērta iedzīvotāju ierosinājumiem par kustības ātruma ierobežošanas pasākumu nepieciešamību (īpaši izglītības iestāžu tuvumā vai blīvi apdzīvotās apkaimēs).
 • Mazajās ielās Rīgas centrā un citās apkaimēs ieviesīsim ātruma ierobežojumu 30 km/h, kas uzlabos satiksmes drošību, mazinās trokšņa līmeni un palīdzēs radīt gājējiem draudzīgāku vidi. Rīgas centrā, piemēram, tāda ir Skolas iela, Baznīcas iela un Tērbatas iela.

Samazināsim gaisa un trokšņu piesārņojumu

 • Mājokļu un vides departaments, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, nodrošinās kontroles veikšanu gaisa kvalitātes jautājumā Rīgas Brīvostā un tās tuvākajās apkārtnēs – Sarkandaugavā, Mangaļos, Aplokciemā un Mežaparkā.
 • Īstenosim apstādījumu izveides programmu, lai izveidotu Rīgu par Eiropas zaļāko pilsētu.
 • Pārskatīsim ielu un ietvju tīrīšanas kārtību un biežumu (t. sk. tramvaja sliežu klājuma), efektīvākas darbības nodrošināšanai pēc ziemas perioda un vasarā; veiksim pasākumus ar laicīgu smilts-sāli piesārņoto sniega masu izvešanai no pilsētas; nodrošināsim regulāru ielu laistīšanu vasaras sezonā un attīrīšanu no ielu remontu un ziemas laikā uzkrātajiem smilšu piesārņojumiem.
 • Identificēsim kritiskos pilsētas grants un zemes ceļus, un prioritāri tos iekļausim kārtējā budžetā ielu cietā seguma pārklājumiem.
 • Turpināsim aizsardzības pasākumus transporta radīto trokšņu līmeņa mazināšanai.

Atkritumu apsaimniekošana

 • Atbalstot konkurenci, ieviesīsim atkritumu šķirošanu. Mēs neatbalstām esošās vadības atbalstīto lēmumu ieviest monopolu atkritumu apsaimniekošanā Rīgā.
 • Samazināsim visas Rīgas, īpaši zaļo zonu, pludmaļu piesārņojumu ar plastmasas izstrādājumiem, dzērienu pudelēm u. c. atkritumiem.
 • Izstrādāsim plānu, kā iedzīvotājiem iespējams veikt savākto nokritušo kokaugu  lapu izvešanu no Rīgas apkaimēm.
 • Veicināsim koordinētu atkritumu šķirošanu, t. sk. atrisināsim dalīto atkritumu konteineru izvietošanas problemātiku pie daudzdzīvokļu namiem, publiskajā zonā, pie privātajām savrupmājām.  Lētāk ir šķirot!
 • Organizēsim sadzīves lielizmēra atkritumu nodošanas vai savākšanas vietu izveides, plaši informējot Rīgas iedzīvotājus,  lai mazināta nelegālo un stihisko izgāztuvju skaitu Rīgā.

Ūdens tilpņu apsaimniekošana

 • Uzlabosim publisko ūdens tilpņu izmantošanas iespējamību dažādiem mērķiem: atpūtai, uzņēmējdarbībai un pakalpojumu sniegšanai.
 • Šim mērķim apzināsim Rīgas ūdens tilpņu vides stāvokli, krastmalu tauvas joslas ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju un Rīgas viesu piekļuvi ūdens tilpnēm dažādu aktivitāšu nodrošināšanai uz ūdens un tā tuvumā.
 • Rīgas neoficiālo peldvietu nepieciešamības  un labiekārtošanas izvērtējums, statusa noteikšana.
 • Izstrādāsim atbalsta programmu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un pieslēgšanas iespējām iedzīvotāju mājokļiem, kur tas nav veikts.

Zaļas un drošas apkaimes

 • Izveidosim norobežotus bērnu laukumus visos pašvaldības parkos, un uzstādīsim video novērošanas sistēmas pie bērnu laukumiem mikrorajonu iekšpagalmos vai apkaimes zaļajās zonās (to uzraudzības un bērnu drošības jautājums).
 • Apkaimes zaļo zonu kopšanas un uzturēšanas kvalitātes un kapacitātes palielināšana.
 • Intensīvākās satiksmes ielās uzsāksim koku aizsardzības pasākumus no “pārsālīšanas”.
 • Nodrošināsim ielu, parku un skvēru stādījumu ilgmūžību un noturīgu pilsētvides vizuālo kvalitāti.
 • Nodrošināsim energoefektīvu apgaismojumu uzstādīšanu pašvaldības parkos, t. sk. videokameru uzstādīšanu parkos, lai novērstu vandālismu un paaugstinātu drošības līmeni.

Mājokļi

 • Pārskatīsim esošās Īres valdes pašreizējās funkcijas ar nolūku tās paplašināt, tādējādi piedāvājot visām pusēm efektīvu strīdu risināšanas kārtību. Ja nepieciešams sniegsim priekšlikumus grozījumiem normatīvajā regulējumā.
 • Uzsāksim padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu tehniskā stāvokļa auditu, lai izstrādātu programmu to tālākajai ekspluatācijai un uzturēšanai.
 • Izstrādāsim risinājumus daudzdzīvokļu namu īpašnieku un pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu iedzīvotāju parādu cēloņiem RS, ūdens patēriņa mērījumu starpībai.
 • Atjaunosim Rīgas pilsētas maksājumu programmu rīdziniekiem, kas ir labprātīgi panākuši vienošanos ar denacionalizēto namu īpašniekiem par dzīves vietas maiņu.
 • Ieviesīsim fondu, kas atbalsta līdzmaksājumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kas sniegs daudzdzīvokļu māju īpašniekiem iespēju ieekonomēt līdz 30 % no to apkures rēķiniem.
 • Dubultosim esošo sociālo mājokļu būvniecības apjomus, vienlaikus pārskatot “Rīgas pilsētbūvnieka” līdz šim veikto aktivitāšu efektivitāti.

Infrastruktūras projekti

 • Sabiedriskā transporta iegādes izmaksu pārskatīšana – mēs pārskatīsim “dārgā” sabiedriskā transporta sastāva izmaksu pamatotību, un nodrošināsim sabiedriskā transporta iegādi par cenām, kas atbilst citās Eiropas galvaspilsētās veiktajiem iepirkumiem.
 • Rail Baltica infrastruktūras izveide Rīgā – atbalstot Satiksmes ministrijas iniciēto Rail Baltica projektu, sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitektu un ekspertiem veiksim savlaicīgus priekšdarbus projekta operatīvai īstenošanai Rīgas pilsētā.
 • Uzsāksim Dienvidu tilta 4. kārtas būvniecību, savienojot Bauskas šoseju ar Jelgavas šoseju.
 • Uzsāksim Vanšu tilta rekonstrukciju, t. sk. labiekārtojot ārvalstu tūristu nokļūšanu uz/no Vecrīgas, risinot arī paralēlu uzdevumu – stiprinot pozitīvu priekšstatu par Rīgu.
 • Veidosim Krustpils ielu kā Maskavas ielas dublieri smagā un smagā/tranzīta transporta kustības novirzīšanai, (a) samazinot gaisa piesārņojuma un trokšņus blīvi apdzīvotajā Ķengaraga mikrorajonā un gaisa monitoringa fona stacijas atrašanās vietā Maskavas ielā 165, (b) būtiski samazinot arī sastrēgumus slodzes stundās Maskavas ielā līdz Dienvidu tiltam un uzbrauktuvei uz Dienvidu tiltu Pļavnieku virzienā, kurā ir tikai viena braukšanas josla.
 • “Brīvības ielas dubliera” projekta īstenošana (Rīgas Ziemeļu Transporta koridora 1. posms) no Berģiem līdz Ķīšezeram, lai atvieglotu transporta plūsmas Brīvības ielā.
 • Risināsim jautājumus, kas saistīti ar daudzdzīvokļu ēkām piegulošo iekšpagalmu problemātiku:
  • automašīnu novietošanai paredzēto vietu paplašināšanu namu iedzīvotājiem;
  • dubultosim finansējumu iekšpagalmu un piebraucamo ceļu asfaltēšanas programmā, kas pēdējos 8 gadu laikā ir kļuvusi kritiska iedzīvotājiem – ceļu sabrukšanas apjoms ir krasi palielinājies.
 • Labiekārtosim transporta infrastruktūru Lucavsalā, asfaltējot esošo grants segumu un izbūvējot Lucavsalas ielas apgaismojuma un asfaltbetona segumu visā tās garumā.
 • Iesaistīsim iedzīvotājus sabrukušo ielu identificēšanā, izveidojot digitālu ielu karti un iespējas pieteikt remontdarbu nepieciešamību tiešsaistē.
 • Gājēju infrastruktūras uzlabošana visā pilsētā – gājēju pāreju izveide, apgaismojuma nodrošināšana uz pārējām, pastaigu vietu ierīkošana gar Juglas ezeru, Daugavas promenādes turpināšana līdz Rīgas pilsētas robežām Salaspils virzienā.
 • Īstenosim mazo Rīgas ielu asfaltēšanas un remonta programmu, paredzot tai finansējumu vismaz 4 miljonus eiro gadā – tikpat, cik šobrīd tiek tērēts ik gadus iekšpagalmu remontiem.
 • Pārskatīsim līdz šim iecerētos projektus, kas paredz ielu brauktuvju paplašināšanu Rīgas centrā, piemēram, A. Čaka ielā un katru projektu vērtēsim pēc tā, vai tas saskan ar Rīgas attīstības stratēģijā paredzēto, ka Rīgas centrā prioritāri ir nodrošināt gājēju, velosipēdistu un sabiedriskā transporta ērtu pārvietošanos.

5. Viedā Rīga – radoša, inovatīva un investīcijām atvērta pilsēta

 • Atbalstīsim Latvijas zinātni un uzņēmējus, lai Rīgā būtu jauni uzņēmumi un darbavietas.
 • Izveidosim industriālās teritorijas ar attīstītu infrastruktūru un pieejamiem pamatpakalpojumiem.
 • Veidosim Rīgu par Baltijas studentu, radošo inovāciju un jaunuzņēmumu centru, sadarbojoties ar Latvijas augstskolām.
 • Atbalstīsim skolēnu mācību uzņēmumu iniciatīvu Rīgas skolās.
 • Veidosim Rīgu par viedo tehnoloģiju pilsētu. Ieviešot jaunākās tehnoloģijas, rīdziniekiem būs pieejami ērti pašvaldības pakalpojumi un saziņa.
 • Veicināsim investīciju piesaisti, radot jaunu institūciju, kas aicinās ārvalstu uzņēmumus atvērt ražotnes un pārstāvniecības Rīgā.
 • Būtiski palielināsim pašvaldības kapacitāti uzņēmējdarbības atbalsta un veicināšanas instrumentu izveidei, nodrošinot:
  • aktīvu pilsētas iesaisti biznesa inkubatoru izveidē (t. sk. nododot lietošanā telpas to darbībai), citu priekšrocību radīšanā, kas padarīs Rīgu par izcilu vietu Baltijas jaunuzņēmumu ainavā;
  • turpināsim un paplašināsim grantu konkursa “Atspēriens” norisi, palielinot kopējo finansējuma apjomu līdz EUR 500,000 tūkstošiem, rodot iespēju atbalstīt lielāku skaitu jauno uzņēmēju;
  • atbalstu uzņēmējdarbības birokrātijas mazināšanai, veidojot vienas pieturas aģentūru uzņēmumiem jautājumos, kas skar pašvaldības kompetences (piemēram, licenču, izkārtņu, NĪN jomā);
  • nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību degradētā teritorijā (ražotnes izveidošana).
 • Rīgas ekonomisko interešu virziena izmaiņas uz Skandināviju un ES dalībvalstīm.
  • Rīgas ilgtspējīgas attīstības plānā līdz 2030. gadam ir noteikts, ka Rīga 2030. gadā ir starptautiski atpazīstama Ziemeļeiropas metropole. Diemžēl esošās domes vadības pārziņā Rīga arvien ciešāk integrējas Krievijas ekonomisko un politisko interešu zonā.
  • Tāpēc mēs mainīsim virzienu, izveidojot galvenos Rīgas un Latvijas ekonomikai svarīgajos tirgos – ES dalībvalstīs – Rīgas pārstāvniecības un/vai organizējot mārketinga kampaņas, popularizējot Rīgu kā investīciju vietu, tūrisma galamērķi un atbalstot Rīgas ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.
  • Pārskatīsim pašreizējo Rīgas domes vadības tūrisma un ekonomisko interešu fokusu no Krievijas uz perspektīvākiem un drošākiem tirgiem (piemēram, pēc Pasaules bankas datiem Krievijas IKP apjoms ir samērojams ar Itāliju, Spāniju, un ir 2,5 reizes mazāks nekā Vācijai).
  • Atsevišķu tūrisma virzienu, piemēram, medicīnas tūrisma veicināšana.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

 • Martins Grapmanis

  23.05.2017 21:12

  Vai Jūs novāksiet tā saukto "Uzvaras pieminekli", pie kura zināmā datumā, katru gadu nolasās Latviju nīstoši dažādu paaudžu sabiedrības elementi, kuri netraucēti piedzeras, slavina mūs okupējušo valsti un nesodīti piemēslo mūsu zemi?

  • Dace Kalniņa

   01.06.2017 16:39

   Pirmais solis ceļā uz to - skaidrot patiesību par Latvijas okupāciju, ko šis veidojums simbolizē, izvietojot ap to informatīvos stendus. Tas iekļauts mūsu programmā.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.