Kocēnu nodaļa
logo

Nacionālā apvienība 2017. gada pašvaldības vēlēšanās Kocēnu novadā

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanas

Deputātu kandidātu saraksts

 1. Jānis Olmanis /NA biedrs, Kocēnu novada domes priekšsēdētājs/
 2. Evija Nagle /NA biedrs, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece/
 3. Jānis Dainis /NA biedrs, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks/
 4. Ivars Ādamsons  /NA biedrs, Kocēnu novada Rubenes pamatskolas direktors/
 5. Modris Kokins /NA biedrs, Kocēnu novada domes deputāts/
 6. Gatis Keziks /Atbalstītājs, deputāts/
 7. Jānis Zagorskis /NA biedrs, būvdarbu vadītājs/
 8. Dainis Trēziņš /Atbalstītājs, Kocēnu novada Kocēnu pamatskolas direktors/
 9. Ivars Ceriņš /Atbalstītājs, uzņēmējs/
 10. Gints Neimanis /Atbalstītājs, uzņēmējs/
 11. Jānis Grasbergs /Atbalstītājs, uzņēmējs/
 12. Nauris Jurgenbergs /NA biedrs, uzņēmējs/
 13. Sarmīte Bračka /Atbalstītājs, deputāte/
 14. Santa Rumba /Atbalstītājs, uzņēmēja/
 15. Andrejs Caps /Atbalstītājs, uzņēmējs/
 16. Sandra Grīnliņa /Atbalstītājs, Kocēnu novada PII “Auseklītis” vadītājas vietniece/
 17. Ivars Jēkabsons /Atbalstītājs, deputāts/
 18. Vineta Vintere /Atbalstītājs, deputāte/

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

PRIORITĀTE

Kocēnu novada mērķtiecīga un līdzsvarota attīstība, iedzīvotāju dzīves vides, drošības un labklājības uzlabošana, uzņēmējdarbību veicinošas vides veidošana.

Profesionāla, efektīva, atklāta un godīga pārvalde.

PĀRVALDE

 • Atklātība un godīgums pret novada iedzīvotājiem lēmumu pieņemšanā un realizēšanā.
 • Racionāla finanšu plānošana un izmantošana.
 • Eiropas Savienības finansējuma apguve novada attīstību veicinošu projektu īstenošanai.
 • Informācijas pieejamības nodrošināšana, atklāts dialogs ar sabiedrību.
 • Novada atpazīstamības veicināšana caur novada vērtībām, identitāti, iedzīvotājiem un viņu sasniegumiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA, NVO

 • Autoceļu, ielu regulāra uzturēšana, mērķtiecīga atjaunošana, sadarbība ar uzņēmējiem, t.sk. ceļu infrastruktūras uzlabošanā.
 • Uzņēmējdarbības vides un komercdarbības (produktu, pakalpojumu) popularizēšana vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.
 • Tādu projektu, aktivitāšu īstenošana, kas sekmēs mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti novadam.
 • Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu pārskatīšana.
 • Konsultāciju sniegšana uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
 • Pašvaldības sociālā uzņēmuma izveidošana sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanai.
 • Finansiāls atbalsts jauniem uzņēmējiem, vietējās sabiedrības iniciatīvas grupām, nevalstiskām organizācijām un biedrībām.

EKONOMIKA UN NODARBINĀTĪBA, VIDE

 • Eiropas Savienības finansējuma izmantošana jaunu darbavietu radīšanai.
 • Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās.
 • Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem.
 • Atbalsts daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai.
 • Dzīvojamā fonda paplašināšana novadā.
 • Jaunām ģimenēm un bērniem draudzīgas vides veidošana.
 • Dabas teritoriju ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana tūrisma veicināšanā.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

 • Ģimenēm labvēlīga nodokļu un atbalsta politika.
 • Sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana.
 • Atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai.
 • Brīvpusdienu nodrošināšana skolēniem, 5- 6 gadīgajiem pirmsskolas audzēkņiem.
 • Aktivitātes un atbalsts senioriem, represētajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm.
 • Pansionāta un aprūpes centra izveide.
 • Veselību veicinošu pasākumu organizēšana bez maksas novada iedzīvotājiem.

IZGLĪTĪBA

 • Konkurētspējīgas izglītības un kvalitatīvas, mūsdienīgas mācību vides attīstīšana.
 • Izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem.
 • Kvalitatīva izglītība un pēctecība izglītības programmās “pirmsskola – sākumskola – pamatskola”.
 • Atbalsts jaunas PII un sākumskolas ēkas būvniecībai.
 • Bezmaksas transporta nodrošināšana skolēnu nokļūšanai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.
 • Bezmaksas transporta nodrošināšana uz mūzikas un mākslas skolām.
 • Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.
 • Daudzveidīga Kocēnu Sporta skolas piedāvājuma attīstīšana.

KULTŪRA UN SPORTS

 • Kultūrvides un sporta objektu uzturēšana, infrastruktūras pilnveidošana
 • Atbalsts pašdarbības kolektīviem, sportistiem un sporta komandām.
 • Kultūrvēsturisko vērtību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, jaunu tradīciju un telpu veidošana.
 • Latvijas valsts simtgades aktivitāšu īstenošana novadā.
 • Tradicionālo kultūras un sporta pasākumu rīkošana katrā novada apdzīvotā vietā.
 • Novada vēsturiskā mantojuma izpēte, novadpētniecības materiālu izdošana.
 • Bibliotēku pakalpojumu un materiālās bāzes uzlabošana.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

 • Kvalitatīvi komunālie pakalpojumi par iespējami zemiem tarifiem.
 • Tādu aktivitāšu īstenošana, kas ļauj samazināt maksājumus par patērētiem resursiem.
 • Sadarbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā.

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 • Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve.
 • Drošības un kārtības uzlabošana, stiprinot sadarbību ar Valsts policiju, Zemessardzi, strādājot pie pašvaldības policijas izveides, attīstot video novērošanas sistēmu.
 • Atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai.
 • Neapsaimniekoto teritoriju sakārtošana.

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.