Limbažu nodaļa
logo

Nacionālā apvienība 2017. gada vēlēšanās Limbažos

Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu kandidāti 2017.gada pašvaldību vēlēšanām LIMBAŽOS

nasarakstslimbazi

Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” priekšvēlēšanu programma Limbažu novada domes vēlēšanām

Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā. Vietējā mērogā tās ir rūpes par savu novadu un tā cilvēkiem. Limbažu novadam pienācis laiks sākt jaunu attīstības posmu!

Valstiskuma stiprināšana

• Aktīva dalība Latvijas valsts simtgades programmā ar daudzveidīgu kultūras programmu
• Atbalstīt “Latvijas skolas somas” projektu – iespēju ikvienam skolēnam apmeklēt kultūras pasākumus, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūras telpu
• Ar kultūras, izglītības un sporta pasākumu palīdzību veidot cilvēku sasaisti ar dzimto novadu un nacionālo identitāti, lai cilvēks izjustu piederību novadam un apzinātos sevi kā novada saimnieku

Ģimene

• Palielināt pabalstu jaundzimušo vecākiem – par pirmo bērnu 200 eiro, par otro un katru nākamo 300 eiro
• Palielināt pašvaldības noteikto pabalsta apmēru daudzbērnu un audžuģimenēm
• Nodrošināt finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība

• Nodrošināt uzņēmējiem (t.sk. mazajiem) pielāgotu telpu un zemju nomas piedāvājumu
• Stiprināt Uzņēmēju konsultatīvo padomi un iesaistīt novada uzņēmējus attīstības jautājumu lemšanā
• Aktīvi strādāt pie pašvaldības tēla stiprināšanas un investoru piesaistes
• Organizēt vietējo uzņēmēju apmācību un dalīšanos pieredzē ar jaunajiem uzņēmējiem
• Pastāvīgi īstenot “Bijušo limbažnieku atgriešanas programmu”, atbalstot tos ar dzīvesvietu nodrošinājumu
• Uzlabot sabiedriskā transporta grafiku, lai tas būtu pieejamāks strādājošajiem
• Brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi un akcijas
• Atjaunot novada “Uzņēmēju dienas”, iedibinot pasākumu “Karjeras dienas”
• Atbalstīt Krājaizdevu sabiedrības izaugsmi
• Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību

Vide un infrastruktūra

• Turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju, ap tām esošo zemes gabalu, iekšpagalmu labiekārtošanu
• Atbalstīt aktīvākās biedrības, NVO un iedzīvotājus, kas ar savu darbību veicina pašvaldības izaugsmi un atpazīstamību
• Nodrošināt pašvaldības ceļu/ielu profesionālu uzraudzību un uzturēšanu, kopīgi ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem lemjot par to pārbūvi
• Konstruktīvi risināt neapsaimniekoto īpašumu sakārtošanu visā novada teritorijā
• Atrisināt ceļa posma Dūči – Limbaži sakārtošanu
• Turpināt Limbažu vecpilsētas renovācijas projektus – Ģildes, Mūra ielas bruģa seguma sakārtošanu
• Mazezera un tam pieguļošās teritorijas rekultivācija, multifunkcionāla parka “Mazā Hanza” izveidi

Izglītība, kultūra un sports

• Nodrošināt konkurētspējīgas algas kultūras darbiniekiem un pedagogiem
• Modernizēt Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centru
• Renovēt kultūras iestādes novadā un nodrošināt kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi
• Atjaunot zēnu kori Limbažos
• Atbalstīt patriotiski sabiedriskās organizācijas
• Attīstīt neformālās izglītības aktivitātes
• Ierīkot āra brīvdabas trenažierus pilsētvidē
• Pārbūvēt BMX trasi
• Atbalstīt tautas sporta kustību

Sociālais atbalsts un veselība

• Palielināt pašvaldības noteikto ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa saņemšanai
• Mazināt nabadzību un ienākumu nevienlīdzību senioriem, kā arī citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām
• Pārskatīt un palielināt atbalsta apmēru un sociālo pakalpojumu apjomu senioriem, atbilstoši šodienas realitātēm
• Palielināt atbalstu senioru un politiski represēto organizācijām
• Aktīvi izmantot NVO potenciālu sociālo un veselības jautājumu risināšanā

Pārvalde

• Nodrošināt pašvaldības naudas plūsmas atspoguļošanu internetā, padarot pieejamu šo informāciju ikvienam
• Mērķtiecīgi strādāt pie pašvaldības pārvaldes mazināšanas, darbinieku profesionālā līmeņa un motivācijas celšanas
• Jaunus darbiniekus pašvaldībā piesaistīt godīgā konkursā, balstoties uz kandidātu kompetencēm un motivāciju
• Izmantot attālinātā darba priekšrocības pašvaldības pārvaldē
• Nepieļaut “savējo principa” tradīcijas
• Mēs zinām deputāta lomu labākas sabiedrības veidošanā!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.