Programma
logo

Nacionālās apvienības Garkalnes novada programma PV2017

Nacionālā Apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit uz vietas – mūsu novadā! Garkalnes novads ir viens no bagātākajiem Latvijas novadiem. Mēs pārvaldīsim novadu un budžeta līdzekļus izmantosim tā, lai maksimāli uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību.

Tautsaimniecība un finanses

 • Nodrošināsim sabalansētu budžetu, ar racionālu izlietojumu
 • atklātu un cilvēkiem saprotamu.
 • Nodrošināsim labas un atklātas pārvaldības principu ievērošanu Garkalnes novada pašvaldības darbā.
 • Regulāri informēsim un skaidrosim iedzīvotājiem svarīgus ar pašvaldības attīstību saistītus jautājumus.
 • Piesaistīsim Eiropas Savienības struktūrfondus un valsts līdzekļus novada ceļu stāvokļa uzlabošanai, inženiertehnisko komunikāciju izbūvei, ielu apgaismošanai un infrastruktūras modernizācijai.
 • Rūpēsimies par novada infrastruktūras attīstību: 1) ceļu segumu uzlabošanas un atjaunošanas darbi, 2)veloceliņu attīstība, 3)gājēju celiņu, dzelzceļa gājēju pāreju ierīkošana vietās, kur tas nepieciešams.
 • Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, veicināsim uzņēmējdarbības attīstību.
 • Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ja viņu darbības rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas, labiekārtota sabiedriski izmantojamā teritorija, atjaunots nekustamais īpašums ar kultūrvēsturisku nozīmi.
 • Popularizēsim pašvaldības tēlu, veicinot tūrisma attīstību.

Kultūra, izglītība un sports

 • Atbalstīsim Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas būvniecību.
 • Atbalstīsim Garkalnes Mūzikas un mākslas vidusskolas sporta halles būvniecību.
 • Atbalstīsim esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanu, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību.
 • Rūpēsimies par izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu un izglītības kvalitātes uzlabošanu. – Veicināsim mūžizglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām.
 • Atbalstīsim sporta laukumu izveidi, atjaunošanu un pilnveidošanu. Ierīkosim drošus, mūsdienu standartiem atbilstošus bērnu rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas ikvienā novada apdzīvotā vietā/ciematā.
 • Atbalstīsim iedzīvotāju kultūras un sporta pasākumus. Ar šo pasākumu palīdzību veidosim cilvēku sasaisti ar novadu un nacionālo identitāti, lai cilvēks izjustu piederību novadam un apzinātos sevi kā novada saimnieku.
 • Aktīvi piedalīsimies Latvijas valsts simtgades programmā ar daudzveidīgu kultūras programmu.
 • Atbalstīsim Latvijas skolas somas projektu – iespēju ikvienam skolēnam apmeklēt kultūras pasākumus, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu.
 • Katram novada iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma nodrošināsim aktīva dzīves veida iespējas atbilstoši viņa interesēm.
 • Atbalstīsim Garkalnes novada pašdarbības kolektīvus.
 • Atbalstīsim un nodrošināsim nometnes bērniem un jauniešiem.
 • Izstrādāsim kritērijus pēc kādiem tiek piešķirts pašvaldības finansiālais atbalsts novada iedzīvotājiem sportā, mākslā un mākslinieciskajā pašdarbībā.

Sociālais atbalsts un veselība

 • Nodrošināsim pieejamu primāro veselības aprūpi visiem novada iedzīvotājiem.
 • Turpināsim pilnveidot sociālās palīdzības darbu, lai atbalstītu maznodrošinātās personas, vientuļos pensionārus, daudzbērnu ģimenes un audžuģimenes.
 • Attīstīsim sociālo pakalpojumu tīklu, mazinot atkarību no pabalstiem.
 • Paplašināsim novada dienas centru funkcionālās iespējas.

Komunālā saimniecība

 • Nodrošināsim operatīvu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot un uzlabojot komunālās saimniecības darbu.
 • Optimizēsim komunālo saimniecību atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
 • Rūpēsimies par novada sakoptību.
 • Lai apzinātu un novērstu novada ciemu aplūšanas riskus, apsekosim un sakārtosim meliorācijas sistēmas.
 • Turpināsim attīstīt atkritumu šķirošanu novada ciemos.

Sabiedriskā kārtība un drošība

 • Uzlabosim pašvaldības policijas darbu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novadā. Nodrošināsim nepārtrauktu pašvaldības policijas darbu 24/7.
 • Pilnveidosim novada saistošos noteikumus sabiedriskās kārtības un drošības jomā.
 • Veicināsim valsts un pašvaldības policijas sadarbību ar iedzīvotājiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novadā.
 • Izvietosim novērošanas kameras novada sabiedriskajās vietās. Izveidosim video monitoringa centru 24/7.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.