Baldones nodaļa
logo

Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā. Vietējā mērogā tas izpaužas kā lokālpatriotisms- rūpes par savu novadu un  cilvēkiem. Valsts un novads ar vienojošu ideju- tā ir Baldones novada nākotne!


Atbildīgi par sabiedrību

·Veidosim dialogu ar sabiedrību par novada domē pieņemtajiem lēmumiem.

·Pārskatīsim bērnu piedzimšanas pabalstu, meklējot iespēju to palielināt par katra nākamā bērna piedzimšanu 25 latu apmērā.

· Attīstīsim gājēju un veloceliņu tīku novadā, veidojot sasaisti ar kaimiņu novadiem.

·Pārskatīsim ielu kategorijas, lai ziemā tiktu tīrītas būtiskākās ielas.

·Pilnveidosim novada mājas lapu, padarot to pārskatāmu un ērtāk lietojamu, izveidosim pakalpojumu sniegšanu e vidē, padarot pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem.


Ar rūpēm par izglītību

·Skolās realizēsim valstiskās audzināšanas programmu.

·Strādāsim, lai nodrošinātu veselīgas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamību bērniem skolās un bērnudārzos.

·Ir nepieciešama novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde un īstenošana.

·Risināsim mazo bērnu (1,5-3 gadi) pieskatīšanas iespējas, veidojot aukļu dienestu.

·Organizēsim mūžizglītības un interešu izglītības kursus, piesaistot NVO un uzņēmējus;


Kultūru veidojam mēs paši tāpēc,

·Atbalstīsim tautas mākslu kolektīvus, patriotiskās sabiedriskās organizācijas, tādu kā jaunsardze, zemessardze, skautus u.c.

·Apzināsim novada kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināsim to funkcionalitāti un apskati ikvienam interesentam.

·Meklēsim iespēju rekonstruēt Baldones kinoteātri, saglabājot kino funkciju paplašinot to par mūsdienīgu Kultūras centru

·Atbalstīsim jauniešu sporta komandas, tai skaitā meklējot iespējas palielināt finansējumu sporta attīstībai novadā.


Ekonomika ir būtiska novada attīstībai tāpēc:

·Pašvaldība atbalstīs un iesaistīsies novada krājaizdevumu sabiedrības izveidē un darbībā.

·Novada teritorijā piemēros NĪN atlaidi īpašumiem, kuros deklarēti vairāk kā pieci iedzīvotāji gada periodā.

·Piesaistot ES fondu līdzekļus novada iestāžu rekonstrukcijas darbiem, samazināsim izdevumus un novirzīsim ietaupītos līdzekļus bērnudārza un skolu audzēkņu pusdienu dotācijai.

·Izstrādāsim energoefektivitātes programmu un veiksim daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanu.

·Nodrošināsim savlaicīgu informācijas pieejamību, konsultācijas uzņēmējiem, namu apsaimniekošanas kooperatīviem un iedzīvotājiem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.

·Optimizēsim pašvaldību funkcijas

·Uz inovācijām balstītas ražošanas veicināšana un atbalstīšana.

·Sadarbojoties ar uzņēmējiem, komercdarbības sākšanai vai turpināšanai, piedāvājot pašvaldības zemes, telpas, infrastruktūras un darbinieku resursus, īpaši atbalstot ražotājus, palīdzot veidot un attīstīt vietējo ražojumu tirdzniecību, īpaši tiem uzņēmējiem, kuri nodarbinās jauniešus vasaras brīvlaikos un nodrošinās prakses vietas profesionālās skolas audzēkņiem un atbalstīs kultūras, sporta pasākumus un biedrības.

·Ierīkosim labiekārtotas piknika vietas. Uzlabosim tūrisma infrastruktūru.

·Izstrādāsim energoefektivitātes programmu ( ESCO;PEKO sadarbības modeļi) un balstoties uz to veiksim daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanu.


.


Baldones novada vide – zaļa un sakopta

·Novada atbalsts tiem lauksaimniekiem un zemniekiem, kuri vada ekosaimniecības.

·Meklēsim konstruktīvus risinājumus neapsaimniekoto ēku sakārtošanai,

·Nodrošināsim mežu sakopšanu, parku un kultūrainavas apzaļumošanu, kā arī atpūtas laukumu uzturēšanu un pilnveidošanu atbilstoši novada plānojumam.

·Atbalstīsim lauksaimnieku kooperatīvu veidošanos.


Mūsu mērķis ir – attīstības iespējas veselīgā vidē. Tāpēc mēs strādāsim, lai Baldone kļūtu pievilcīga kā atpūtas, dzīves un darbavieta. Kvalitatīvi ceļi, atpūtas, aktivitāšu un darba iespējas sakoptā un tīrā vidē – tādai jābūt mūsu Baldonei!
Laika gaitā Baldone spēs vēl daudz vairāk! Jo šis ir tikai sākums – kā sākums tautai ir katra ģimene, tā Baldone būs sākums jaunai, labākai rītdienai. Mūsu pienākums ir dot visu savai ģimenei, tautai…

Visu Baldonei un visu Latvijai!