Talsu nodaļa
logo

Talsu nodaļa gatava vēlēšanām!

 

 

NA Talsu novadam

Talsu novada domes vēlēšanas 2017

Mūsu programmas pamatnostādnes veido pieci galvenie aspekti, kuros esam iekļāvuši Nacionālās apvienības pamatvērtības, ko aizstāvam vienmēr. Tās ir ģimene, demogrāfija, kultūra, rūpes par izglītību, veselību un labklājību, lai Talsu novads kļūtu par pirmo izvēli vietai, kur cilvēks izvēlas dzīvot un saimniekot. Otrs svarīgākais ir tiesiskas un saimnieciskas pārvaldes veidošana novadā, kas nozīmē sakārtotu pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, pieejamus, ērtus, iespējami lētus pašvaldības pakalpojumus, atbalsta mehānismus, nodokļu atlaides.

Īstenosim novada iedzīvotājiem un ģimenēm atbalstošu ilgtspējīgu novada attīstību.

 • Novadam būtisko attīstības projektu sagatavošana, aicinot iedzīvotājus iesaistīties vienlīdzīgā diskusijā un respektējot sabiedrības viedokli.
 • Pašvaldības darbība, veidojot profesionālu izpildvaru, kura grib un spēj iedziļināties iedzīvotāju interesēs un vajadzībās.
 • Regulāra un efektīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām.

Veidosim drošu un patīkamu dzīves vidi un padarīsim Talsu novadu ģimenei un bērniem draudzīgāku.

 • Modernizētā kultūras infrastruktūra piepildīta ar kvalitatīvu saturu.
 • Stabils atbalsts tautas mākslas kolektīviem, tradicionālo prasmju meistariem un kopām, un latviskās dzīves ziņas kopējiem.
 • Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas apzinātās un izkoptās novada unikālās vērtības.
 • Atbalsts novadpētniecībai, vēstures un kultūras pieminekļu atjaunošanai.
 • Atbalsts nokļūšanai uz novada mēroga pasākumu vietām.
 • Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos un brīvpusdienas skolās no 1.līdz 9. klasei.
 • Visiem bērniem iespēja apmeklēt bērnudārzu no 1,5 gadu vecuma.
 • Pieejamas daudzveidīgas vasaras nometnes bērniem.
 • Bērnu laukumi un aktīvās atpūtas vieta katrā pagastā un sakārtoti bērnu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos.
 • Atbalsts skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.
 • Radošo iniciatīvu centrs – jauniešu neformāla brīvā laika pavadīšanas vieta Talsos.
 • Atbalsts jaunajiem talantiem mākslās, sportā, izglītībā un zinātnē.
 • Bērnu un jauniešu izaugsmei un spējām atbilstoša kvalitatīva izglītība.
 • Kvalitatīva un uz karjeras attīstību orientēta profesionālās ievirzes izglītība un daudzveidīga interešu izglītība.
 • Atbalsts senioriem nokļūšanai līdz medicīnas, pašvaldības u.c. iestādēm.
 • Uzlabota vides pieejamība, ērti sasniedzamas pašvaldības iestādes un ģimenes ārsti.
 • Kvalitatīvi sociālie pakalpojumi.
 • Pieejami dienas centri pensijas vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām.
 • Kvalitatīvi medicīniskie pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
 • Sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds un mājokļa atbalsta programma ģimenēm ar bērniem un novadam nepieciešamo speciālistu piesaistei.
 • Gājējiem drošu celiņu sakārtošana un velotransportam draudzīgs novads.
 • Aktīvs un veselīgs dzīvesveids.
 • Konkurētspējīgi un efektīvi komunālie pakalpojumi, meklējot iespējami lētākos risinājumus un izmantojot vietējos resursus.
 • Caurskatāma dzīvojamo māju apsaimniekošana, māju apsaimniekošanas biedrību izveide.

Nodrošināsim atklātu un mērķtiecīgi virzītu pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai, novada radošums, identitāte, kultūras un sporta iespēju piedāvājums – novada attīstības virzītājspēks.

 • Atbalsts radošo industriju, ar mākslu un kultūru un ar IT saistītu uzņēmumu un projektu attīstībai, radīti priekšnoteikumi radošās uzņēmējdarbības un kultūras tūrisma attīstībai.
 • Līdzdalība tūrisma attīstīšanā vecpilsētās.
 • Efektīva sporta būvju izmantošana attīstībai, stadionu sakārtošana, sportistu viesnīcas izveide un peldbaseina būvniecība.
 • Atbalsts sportiskās izaugsmes iespējām.
 • Sakārtota uzņēmējdarbībai nepieciešamā un atbalstošā infrastruktūra, efektīva komunikācija un labvēlīgi nosacījumi uzņēmējdarbībai.
 • Pašvaldībai nepieciešamo darbu un pakalpojumu nodrošināšana, nosakot vienlīdzīgus konkurences noteikumus privātajiem un pašvaldības uzņēmumiem.
 • Efektīva un kvalitatīva ceļu un ielu sakārtošana un uzturēšana.

Kopīgi strādāsim, lai katrs novada iedzīvotājs var lepoties ar savu novadu un justies nozīmīgs savai pašvaldībai. Mums ir svarīgi, lai pašvaldības vadībā strādātu patstāvīgi domājoši, godprātīgi novada patrioti, kuri redz visu notiekošo kopskatā un perspektīvā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.