Esam īstenojuši 80% no dotajiem solījumiem savā vēlēšanu programmā. Atbalstot Nacionālas apvienības sarakstu, varat droši ticēt, ka pratīsim īstenot jaunās apņemšanās.

Stiprinot Latgalisko – stiprinām Latviju. Nacionālas apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija un latgaliska Latgale.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas dižgaru gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

 

Ekonomika

 • Izveidosim pilotprojektu valsts pārvaldes institūciju decentralizācijai (no Rīgas uz reģioniem).
 • Nodrošināt plašu Latgales reģiona grants ceļa segumu ieklāšanu ar jau aprobēto, 10 reizes lētāko “peldošā” rupjā šķembu-bitumena seguma metodi.
 • Ar pašvaldību un uzņēmēju iesaisti veicināsim jaunus bioloģiskās un vietējās produkcijas lielveikala tipa tirgus kompleksus, ar Kultūras un nemateriālā mantojuma un Vietējās nozīmes produkta demonstrēšanas funkcijām, mūsdienīgā un ērtā arhitektūrā.
 • Sekmēsim kooperācijas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu veidošanu sadarbībā ar Latgales ražojošajām saimniecībām. Sekmēsim bioloģiskās produkcijas noieta kanālu izveidošanu, piem., Rīga-Stokholma, iekļaujoties loģistikas ātrās realizācijas ķēdēs.
 • Zaļo iepirkumu popularizēšanai un realizācijai veicināsim vienotu uzpirkšanas/ uzglabāšanas centru izveidi, kvalitātes virskontroli, pilnveidojot savlaicīgas piegādes Latgales reģiona pašvaldību realizētajos iepirkumos
 • Sekmēsim mūsdienīgas dzīvojamās zonas teritoriju detālplānošanu  pašvaldībās jauno ģimeņu un reemigrācijas politikas īstenošanai, veidojot jauno ģimeņu dzīves vides infrastruktūru.
 • Attīstīsim pārdomātu 15 Latgales reģiona centru projektu tīkla plānošanu, balstoties uz galveno tautsaimniecības resursu izpēti un specializāciju.

 

Izglītība un valoda

 • Panākt darba devēju, jo sevišķi ražojošo uzņēmēju, ciešāku sadarbību ar izglītības iestādēm, kas veicinātu jauniešu palikšanu reģionā.
 • Veicināt Latgales augstskolu attīstību un starptautisko konkurētspēju, ieviešot budžeta finansējuma koeficientu 1,1 augsti kvalificētu mācībspēku piesaistei un reģionālās konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Zinātnei novirzīt līdzekļus ikmēneša stipendijai 1000 eiro mēnesī doktorantūrā studējošiem.
 • Augstskolām un profesionālajām skolām, sadarbībā ar pašvaldībām un uzņēmējiem, attīstīt darba vidē balstīto izglītības pieeju (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pārdošanas laboratorijas piemērs).
 • Noteikt skaidru latgaliešu valodas lietojumu valsts un pašvaldības iestādēs un saziņā ar tām.
 • Izstrādāt valsts atbalsta mehānismu latgaliešu valodas apguvei visos izglītības posmos, no pirmsskolas līdz augstskolai, paredzot atbilstošu, mērķorientētu finansējumu.
 • Skolēnu intereses veicināšanai par zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku (STEM virziens), veikt regulārus robotikas u.c. čempionātus Latgalē, piesaistot uzņēmējus un pašvaldības.
 • Stiprināt sabiedrisko un komerciālo plašsaziņas līdzekļu lomu latgaliešu  valodas saglabāšanā, kā arī valodas ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanā Latvijas informatīvajā telpā.

 

Kultūra

 • Stiprināt latvisku kultūrvidi un vietējo identitāti, nodrošinot finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales vērtību, tradīciju un valodas attīstību.
 • Sekmēt Latgales reģiona kultūras darbinieku tālākizglītību, tradicionālo amatu un prasmju attīstību un to integrāciju tūrisma aktivitātēs.
 • Palielināt finansējumu nevalstiskā sektora iniciatīvām un projektiem kultūras, mediju un pilsoniskās sabiedrības jomā.
 • Nodrošināt lielāku atbalstu kultūras jaunrades procesiem.
 • Palielināt latgaliešu valodā izpildāmo dziesmu un deju skaitu Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos Gaudeamus.
 • Palielināt valstiski nozīmīgos pasākumos izpildāmo Latgales autoru darbu īpatsvaru.